Abbasi Tarihi
Hanbeli Meshebi’nin kurucusu Ahmed bin Hanbel,Abbasi halifesi Me’mun’un dini görüşlerine katılmadığı için zindana atıldı.Me’mun’un...
Afşin(Haydar bin Kavus),dedesi orta asya Uşrusana Türk hanedanından Han Kara,babası Kavus’tur.Türk olan Afşin Uşrusana’da...
Abbasi halifesi Harun  Reşid, alimlere  çok değer verir,bazen sofrasında ağırlardı.Bir gün alimlerden Ebu Muaviye...
Bizans İmparatoru Nikefor Fokas,Abbasilere yıllık vergisini ödemediği gibi,İmparatoriçe İren zamanında ödedikleri vergileri de 803...
Aslen Kufe’li olup Bağdad’da yaşayan Behlül Dâna’nın(?-805),esas ismi Ebu Vüyehb bin Ömer Sayfari’dir. Bir...
Büyük Selçuklu  Sultan’ı Tuğrul Bey,Abbasi halifesi Kaim Bi-Emirillah’ın(1031-1075)  kızı Seyyide’yle evlenmeye talib ol­du.Veziri Amüd’ül...
Bir bedevi ,Abbasi halifesi Mehdi’nin  makamına geldi, elinde üzeri yazılı bir deri parçası  vardı....
Son Abbasi Halifesi Mutasım Billah(1242-1258) zamanında devrin alimlerinden Tus’lu Nasîrüddin Tûsî(1201-1274),bir kitap yazarak halifeye...
Tam adı Ya’kûb b. İbrâhîm b. Habîb b. Hubeyş b. Sa’d b. Buceyr el-Ensârî...
İbn Kesir’in naklettiğine göre; Gadir,Harun Reşid’in kardeşi Halife Musa el-Hadi’nin cariyesi idi. Musa el-Hadi,...
x